logo

Dokuma Operatörü - Seviye (3)

Dokuma Operatörü - Seviye (3)

Dokuma Operatörü
Kod Seviye Yer
21UY0444-3 Seviye (3) Gasbem Merkez BAŞVURU YAP

1

YETERLİLİĞİN ADI

Dokuma Operatörü

2

REFERANS KODU

21UY0444-3

3

SEVİYE

3

4

ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

ISCO 08: 7233

5

TÜR

-

6

KREDİ DEĞERİ

-

 

 

7

A)YAYIN TARİHİ

18/04/2022

B)REVİZYON NO

03

C)REVİZYON TARİHİ

18/04/2022

 

 

 

 

8

 

 

 

 

AMAÇ

Bu yeterlilik Dokuma Operatörü (Seviye 3) mesleğinin eğitimini almış ve nitelik kazandırılmış kişiler (personel) tarafından yürütülmesi ve ilgili mesleki çalışmalarda kalitenin artırılması için;

•  Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

•    Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,

•   Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

9

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

21UY0444-3 Dokuma Operatörü (Seviye 3)

10

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I

-

11

YETERLİLİĞİN YAPISI

11-a) Zorunlu Birimler

10UY0002-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

11-b) Seçmeli Birimler

21UY0444-3/B1: Düz Dokuma

21UY0444-3/B2: Havlı Dokuma

11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.

12

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Dokuma Operatörü (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde

tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor.

 

13

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

 

 

 

 

14

 

 

 

 

GÖZETİM SIKLIĞI

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2.yıl ile 3.yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge

sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 

a)  5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 30 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunmak.

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavından (P1) değerlendirme sonucu olumlu sonuç almak.

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ
21UY0444-3 DOKUMA OPERATÖRÜ- SEVİYE 3 (REV 03)
Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti
1 21UY0444-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 250 ₺
2 21UY0444-3/B1: Düz Dokuma 1.300 ₺
3 21UY0444-3/B2: Havlı Dokuma 1.300 ₺
Yeterlilik İçin Minimum Ücret Bedeli 1.550 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Minimum Ücreti 1.050 ₺
Sınavsız Kanıt İle Belge Yenileme Ücreti 250 ₺

* Fiyatlara KDV Dahildir.

BAŞVURU YAP